مدیرکل بیمه سلامت زنجان مطرح کرد:

اجرای جدی بیمه پایه اجباری در بیمه سلامت

3363بازدید
آبان 11, 1398

مدیرکل بیمه سلامت زنجان گفت: سازمان بیمه سلامت بیمه پایه اجباری را با جدیت اجرا می کند.

خدیجه ابراهیم خانی مدیر کل بیمه سلامت زنجان در گفت و‌ گو‌ با خبرنگار آی هینا گفت: طبق بند الف ماده 70 برنامه ششم توسعه اجرای آئین نامه بیمه پایه سلامت و آزمون وسع ضروری است.

 وی افزود: بیمه سلامت پایه اجباری مربوط به سازمان بیمه سلامت بوده و از طرفی یک جزء دیگر آن آزمون وسع که بر عهده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است که مقرر شده تمامی اطلاعات بیمه شدگان دراختیاراین وزارتخانه قرار گیرد.

 ابراهیم خانی تصریح کرد: براساس معیارهای تعیین شده این وزارتخانه، دهک بندی انجام و سپس اطلاعات آن در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار می گیرد که پس از طی فرایندها اجرا درهفته بیمه سلامت آغاز خواهد شد.

 مدیرکل بیمه سلامت زنجان اظهار داشت : براین مبنا دهک های یک ، دو و سه که حقوق آنان زیر 40 درصد حداقل را شامل می شود یارانه آن را دولت پرداخت می کند که بصورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

 وی گفت:  گروه دوم که دهک چهارم بوده  و بین 40 تا 100 درصد حداقل حقوق را دریافت می کنند ، بنابراین 50 درصد حق بیمه را پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

 ابراهیم خانی گفت: گروه دیگری که بیش از 100 درصد حداقل حقوق را دریافت می کنند به دهک های پنج به بالا تقسیم بندی می شوند که باید 100 درصد حق سرانه بیمه ای خود را پرداخت کنند./۲۲

print